Edictes

 

 

Matricula d'impost sobre activitats económiques 2020

Edicte modificació pressupostos 2020

Modificació preus públics municipals de les piscines

 Pla  local de Joventut

 

Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del Montmell al sòl urbà de les unitats d'actuació del Mirador del Penedès

Anunci d'informació pública

Acord del ple de 27/11/2019. Aprovació inicial

 

 

Modificació puntual PGOU. Documents:

 

Memòria

 

Plànols d'informació i ordenació

 

Projecte de Xarxa de calor amb biomassa per a diferents equipaments municipals

 

Aprovació inicial

 

Aprovació definitiva

 

Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a La Joncosa i a la Urb. Mas Mateu

 

Edicte

 

Plànol

 

Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de la línia elèctrica de 25 KW "GAMESA" al CT: XV437 entre els suports T3 i TE, del Montmell

 

Tràmit d'informació pública

 

Aprovació del nomenclator i numeració dels carrers de la urbanització Mas Mateu

 

Aprovació inicial

 

Memòria i Plànol

 

Anunci d'informació pública i audiència als interessats

 

Acord

 

Anunci Carrers Mas Mateu

 

Mapa de Capacitat Acústica del municipi del Montmell

 

Aprovació definitiva del MCA del municipi del Montmell

 

BOPT 243 - 20.12.2018

Menu

Menú principal

Formulari de cerca