Dissabte, 07 de Desembre de 2019
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix PenedŔs
Baix PenedŔs
 
 
Salutaciˇ de l'Alcalde
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis hist˛rics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetaciˇ i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2019
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interŔs
Horari atenciˇ oficines municipals
HORARI D'ESTIU
Tall carretera TP-2442 de St Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2019
PRESSUPOST ANY 2019
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
└mbit juridic
 
Monuments hist˛rics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIG▄ES
 

 
áá
Tramits administratius

 
Instancia General


Prem AQU═
 
Instancia per sol.licitud d'obres

Per demanar permís d'obres, cal aportar la següent documentació

Dades personals (nom i cognoms o raó social) del sol.licitant; adreça i població, NIF i telefon de contacte.

Dades del constructor, tècnics i pressupost de les obres

Tanmateix cal acompanyar la documentació tècnica (2 copies del projecte visat), full d'assumeix d'obra de l'arquitecte i arquitecte tècnic, estudi basic de seguretat i salut, full estadístic.

En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb les oficines municipals al telefon 977.68.84.29


Prem AQUÍ.
 
Instancia sol.licitud informaciˇ urbanÝstica


Prem AQU═
 
Sol.licitud d'empadronament

Per demanar l'empadronament, cal venir personalment a les oficines municipals i aportar la següent documentació:

a) DNI del sol.licitant.  Si ha d'empadronar alhora persones menors d'edat, cal aportar el llibre de familia

b) Fotocopia de la escriptura de propietat de l'habitatge o qualsevol altre documentació que justifiqui el seu domini sobre la finca. En cas de no tenir la propietat, contracte de lloguer o permís per escrit del propietari

 
Sol.licitud d'exempciˇ vehicles antics

Atesa la possibilitat que l'ordenança atorga per gaudir d'exempció en l'Impost sobre Vehicles de tracció mecànica a tots aquells vehicles que tinguin més de 25 anys d'antiguitat, podeu demanar dita exempció presentant una sol.licitud a la qual s'ha d'adjuntar la fitxa tecnica del vehicle, el darrer rebut pagat de l'Impost i l'acreditació de la titularitat del vehicle.

 
Sol.licitud per domiciliar pagament del tributs municipals

Es recomanable domiciliar els rebuts d'aigua, brossa, impost de bens immobles, de vehicles, etcetera. Tenir domiciliat el seu pagament en un banc o caixa ens garantirà que es carreguin al compte designat en periode voluntari i ens estalviarà el risc de haver-lo de satisfer amb recarrec i/o anar personalment a les oficines de recaptació.

La domiciliació es pot fer en les oficines de l'Ajuntament  (977.68.84.29 i demanar per tributs) o bé a les oficines de BASE - Gestió d'Ingressos Locals. Cal indicar quins rebuts es desitjen domiciliar i designar el numero de compte (20 dígits) del banc o caixa on volgueu que es passin a cobrament els rebuts.


 
Sol.licitud d'autoritzaciˇ d'acampada a l'Area Recreativa Forestal del Montmell


Per demanar autorització, cal presentar una sol.licitud a l'Ajuntament, aportant el DNI, i comunicant les dades personals del sol.licitant, un telefon de contacte, el nombre de persones i de tendes; els dies previstos d'acampada i les matricules dels vehicles.

Les normes d'acampada sòn:

El foc es farà únicament a les barbacoes. Es mantindrà una distancia prudent entre cada tenda. No es permès perllongar més de tres dies l'acampada, i s'ha de mantenir l'àrea neta i llençar la brossa als contenidors instal.lats.

 
Comunicaciˇ de primera ocupaciˇ i utilitzaciˇ d'edificis i/o instalĚlacions

La comunicació de primera ocupació es presenta després de finalitzada una obra major, tal com s'indica en les condicions de la llicència d'obres majors.

És necessària per a l'ocupació de l'edificació.

Tràmit municipal: Règim de comunicació regulat per la legislació urbanística vigent (article 187.5 del Text refós de la Llei d'urbansime).

Preu: El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 17
Comunicaciˇ de primera ocupaciˇ i utilitzaciˇ
 

 
Comunicaciˇ prŔvia per a l'obertura d'activitats inn˛cues

Les activitats i instal·lacions no previstes en la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, es consideren innòcues i, pel que fa a la seva implantació, ampliació, modificació o canvi de titularitat, se subjecten al règim de comunicació prèvia.

Preu:
El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 21.

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica titular de la nova activitat comercial o innòcua.

Procediments
La comunicació de l'activitat innòcua, juntament amb tota la resta de la documentació, es presenta davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament abans d'obrir l'establiment.

A la comunicació s’hi farà constar les dades de la persona física o jurídica titular de l'activitat, el seu emplaçament, i la classe d'activitat determinada.

Si en el local s'hi han de realitzar obres, prèviament a la comunicació de l'activitat s'ha d'haver realitzat el tràmit de comunicació o assabentat de les obres o, tractant-se d'obres majors, s'ha d'haver sol·licitat i obtingut la llicència urbanística d'obres corresponent.

La persona titular de l'activitat és plenament responsable de la veracitat del contingut de la comunicació, i de l'adequació de l’activitat i instal·lacions a la normativa aplicable. El contingut de la comunicació serà examinat pels serveis tècnics municipals, de la qual cosa es deixarà constància. La comunicació incompleta o mancada dels requisits establerts no és eficaç i, tret, que afecti a un requisit no essencial i susceptible d'esmena, comporta el cessament de l'activitat.

Impresos del tràmit

Documentació necessària
- Fotocòpia del DNI/NIE/CIF del/s titular/s de l'activitat
- Model de "Comunicació d'Inici d'Activitat Innòcua"
- Un exemplar de memòria descriptiva de l'activitat amb plànols de l'establiment i de les instal·lacions, les dades que permetin localitzar 'immoble en el cadastre.
- Un certificat o declaració responsable que acrediti que l'activitat compleix la normativa ambiental, de seguretat, de salubritat i de tota mena vigent, especialment en matèria d'instal·lacions elèctriques, accessibilitat i barreres arquitectòniques i incendis.

On es pot tramitar
Presencialment, a les oficines municipals.
Adreça: C. Major 12, La Joncosa
 


Comuniciaciˇ prŔvia (activitats inn˛cues)
 


Declaraciˇ responsable (activitats inn˛cues)
 
Comunicaciˇ de l'obertura d'activitats incloses en l'annex III de la Llei 20/2009 (LPCA) o de la Llei 11/2009 d'espectacles que ho requereixin

S'ha de presentar comunicació ambiental abans de l'obertura i/o modificació de les activitats (establiments, intal·lacions) incloses en l'annex III de la Llei 20/2009 (LPCA), de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i d'aquelles activitats incloses a la Llei 11/2009 (espectacles, activitats recreatives i establiments públics amb aforament autoritzat fins a 150 persones) que estiguin subjectes a aquest règim.

La presentació incompleta de la documentació no habilita començar a exercir l’activitat.

Preu: El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 21.

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Procediments
L'imprès de comunicació ambiental, juntament amb tota la resta de documentació legalment i reglamentàriament prevista, s’ha de presentar davant l’Ajuntament un cop acabades les obres i les instal·lacions, les quals han d'estar emparades per la llicència urbanística o comunicació d'obres adients i per la resta de llicències sectorials que siguin necessàries.

Si s'utilitzen edificacions existents construïdes sense ús específic, cal aportar un informe municipal previ i favorable de compatibilitat urbanística que la persona interessada ha de demanar.
Un cop realitzada la comunicació amb tots els requisits exigibles, l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat la documentació aportada, i amb el benentès que s'ha de disposar dels títols administratius habilitants o dels controls inicials que siguin preceptius.

Les comunicacions i la totalitat de la documentació presentada, seran objecte d'examen per part dels serveis municipals. En el supòsit que s’hi s'adverteixen insuficiències o incompliments s'iniciaran els procediments corresponents a l'efecte de l’esmena o correcció de deficiències, o aclariments, o clausura, en el benentès que la responsabilitat recau sempre en les persones titulars i els tècnics que hagin lliurat la documentació aportada.

Observacions
Les activitats sotmeses al règim de comunicació poden restar subjectes a controls per a comprovar les emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, o a l'aigua, o les característiques de determinats residus. El control tindrà lloc, quan l'ajuntament ho disposi, en supòsits concrets de necessitat de comprovació dels valors o emissions esmentats. El control l'ha d'encarregar la persona titular a una Entitat Col·laboradora de l'Administració Ambiental o a persones tècniques amb la suficient aptitud professional, d’acord amb allò que estableixi l’Ajuntament.

Impresos del tràmit
- Comunicació ambiental d'inici d'activitat (annex III)

Documentació necessària
- Imprès de comunicació ambiental d’inici d'activitat
- Fotocòpia del DNI, NIF CIF dels titulars (segons siguin persones físiques o jurídiques)
- 2 exemplars de projecte bàsic amb memòria ambiental o només memòria ambiental, segons correspongui, signats per tècnic/a competent i visats pel col·legi professional corresponent.
- Certificació lliurada per personal tècnic competent que, si escau, haurà de ser el director o la directora de l'execució del projecte, que acrediti l'adequació de l'activitat a la documentació presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals.
- Certificació favorable d'una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental o de tècnic competent, segons disposi l'ajuntament, sobre comprovació d'emissions a l'atmosfera o a l'aigua, si s'escau.

On es pot tramitar
Presencialment, a les Oficines municipals
Adreça: C. Major 12, La Joncosa

Comunicaciˇ ambiental d'inici d'activitat (annex III)
 
Sol.licitud tarja d'aparcament per persones amb disminuciˇ

 
Targeta d'aparcament per a persones amb disminució.

Consisteix: En la sol.licitud de dues modalitats de targeta d'aparcament per a persones amb disminució, la qual els origina una mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tant a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació.

Poden ser titulars de la targeta d'aparcament esmentada les persones amb disminució que superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle.

Poden també ser titulars de la targeta el titular no conductor, es a dir, persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, referent als vehicles que els transporten, quan la persona amb disminució tingui més de tres anys.

Qui ho pot sol.licitar ? Requisits a complir.

Pare o tutor per als menors d'edat. I per als majors d'edat el mateix disminuït o el seu representant.

Documentació necessària:

Impres de sol.licitud facilitat per l'Ajuntament, on s'han de consignar les dades identificatives del sol.licitant, i aportar la següent documentació en funció del cas concret:

Sol.licitant conductor

Fotocòpia del permís de conduir

2 fotografies (tipus carnet) del titular

DNI del/la titular

Certificat del Servei de Valoració que expressa el grau de disminució i causes - document expedit per l'ICASS (Institut Català d'Assumptes Socials)

Sol.licitant no conductor.

2 fotografies (tipus carnet del titular)

DNI de/la titular

Certificat del Servei de Valoració que expressa el grau de disminució i causes - document expedit per l'ICASS (Institut Català d'Assumptes Socials)

Acreditar la representació legal (excepte en cas de pare/mare)

Quan es pot sol.licitar

En qualsevol moment.

Preu

Sense cost

Temps màxim de tramitació

El temps màxim es de 4 mesos. En cas de silenci administratiu, la sol.licitud s'entendrà desestimada.

On sol.licitarlo.

Oficines municipals.
 
Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
MAPA DE CAPACITAT AC┌STICA DEL MUNICIPI DEL MONTMELL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
EDICTES
Modificaciˇ puntual del Pla General d'Ordenaciˇ Urbana Municipal al s˛l urbÓ de les unitats d'actuaciˇ del Mirador del PenedŔs
Projecte de Xarxa de calor amb biomassa per a diferents equipaments municipals
Pla de desplegament de xarxa de fibra ˛ptica a La Joncosa i a la Urb. Mas Mateu
Pla de desplegament de xarxa de fibra ˛ptica a la urbanitzaciˇ El Mirador del PenedŔs
Projecte en s˛l no urbanitzable Modificaciˇ de la lÝnia elŔctrica de 25 KW "GAMESA" al CT: XV437 entre els suports T3 i TE, del Montmell
Aprovacio del nomenclator i numeraciˇ dels carrers de la urbanitzaciˇ Mas Mateu
 
Transports p˙blics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
└lbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites