Dissabte, 07 de Desembre de 2019
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcalde
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2019
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
Tall carretera TP-2442 de St Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2019
PRESSUPOST ANY 2019
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 

 
  
ESTADISTIQUES

 
Estadístiques de població

 
Padró municipal d'habitants per sexe. Sèrie temporal


Prem AQUÍ
 
Padró municipal d'habitants


Prem AQUÍ
 
Població segons nacionalitat. Sèrie temporal


Prem AQUÍ
 
Població per grups d'edat


Prem AQUÍ
 
Població segons nivell d'instrucció


Prem AQUÍ
 
Població segons estat civil i sexe. Any 2001


Prem AQUÍ
 
Població segons el lloc de naixement. Sèrie temporal. Any 2001


Prem AQUÍ
 
Creixement de la població. Absolut 1996 - 2001


Prem AQUÍ
 
Naixements, defuncions i matrimonis. Sèrie temporal. Any 2004


Prem AQUÍ
 
Població vinculada. Any 2001


Prem AQUÍ
 
Padró historic des de 1842


Prem AQUÍ
 
Estadístiques socials

 
Ajuts complementaris a les pensions de viduïtat


Prem AQUÍ
 
Ajuts de suport a famílies amb infants


Prem AQUÍ
 
Persones reconegudes legalment com a disminuïdes per sexe


Prem AQUÍ
 
Persones reconegudes legalment com a disminuïdes per edat


Prem AQUÍ
 
Persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons grau de disminució


Prem AQUÍ
 
Persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons tipus de disminució


Prem AQUÍ
 
Parelles amb fills segons el nombre de fills. Any 2001


Prem AQUÍ
 
Parelles segons tipus


Prem AQUÍ
 
Index mitjà d'habitabilitat segons tipus de nucli. Any 2001


Prem AQUÍ
 
Nuclis familiars segons tipus de nucli


Prem AQUÍ
 
Estadístiques econòmiques

 
Població de 16 anys i més per relació amb l'activitat. Sèrie temporal


Prem AQUÍ
 
localització de l'ocupació


Prem AQUÍ
 
Població ocupada per sectors


Prem AQUÍ
 
Atur registrat per sexe


Prem AQUÍ
 
Distribució de la superfície agrària


Prem AQUÍ
 
Parc de vehicles per tipus


Prem AQUÍ
 
Impost de béns immobles de naturalesa rústica (IBI) Sèrie temporal


Prem AQUÍ
 
Altres estadístiques

 
Habitatges principals per superfície útil


Prem AQUÍ
 
Llars segons nombre i tipus de nucli


Prem AQUÍ
 
Habitatges per tipus. Any 2001


Prem AQUÍ
 
Coneixement idioma català


Prem AQUÍ
 
Edificis destinats principalment a habitatge segons any de construcció. Any 2001


Prem AQUÍ
 
Edificis destinats principalment a habitage segons estat de l'edifici. Any 2001


Prem AQUÍ
 
Habitatges construits de nova planta. Sèrie temporal


Prem AQUÍ
 
Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DEL MONTMELL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
EDICTES
Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal al sòl urbà de les unitats d'actuació del Mirador del Penedès
Projecte de Xarxa de calor amb biomassa per a diferents equipaments municipals
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a La Joncosa i a la Urb. Mas Mateu
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a la urbanització El Mirador del Penedès
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de la línia elèctrica de 25 KW "GAMESA" al CT: XV437 entre els suports T3 i TE, del Montmell
Aprovacio del nomenclator i numeració dels carrers de la urbanització Mas Mateu
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites