Dimarts, 20 de Agost de 2019
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcalde
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2019
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
Tall carretera TP-2442 de St Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2019
PRESSUPOST ANY 2019
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 

 
  
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES

QUE ES ?

ES UN NOU SERVEI PUBLIC, GRATUIT, D'ATENCIO I INFORMACIO A LES DONES DE LA COMARCA DEL BAIX PENEDES, UN ESPAI D'ACOLLIDA QUE ES PRETEN QUE ESDEVINGUI UN PUNT DE REFERENCIA EN TOTS ELS AMBITS DE LA VIDA QUOTIDIANA PER A LES DONES, AMB L'ATENCIO ESPECIALITZADA D'UNA ADVOCADA I UNA PSICOLOGA.

ES GARANTEIX LA DISCRECIO DE L'ATENCIO.

A QUI S'ADREÇA ?

A TOTES LES DONES DE LA COMARCA QUE RESIDEIXIN EN MUNICIPIS AMB MENYS DE 20.000 HABITANTS: ALBINYAMNA, L'ARBOÇ, BANYERES DEL PENEDES, BELLVEI, LA BISBAL DEL PENEDES, BONASTRE, CUNIT, LLORENÇ DEL PENEDES, MASLLORENÇ, EL  MONTMELL, SANT JAUME DELS DOMENYS I SANTA OLIVA

QUE US OFERIM ?

ORIENTACIO, INFORMACIO I ASSESSORAMENT PERSONALITZAT SOBRE TOTS ELS ASPECTES RELACIONALS AMB LA VIDA DE LES DONES (AMBIT LABORAL, SOCIAL, PERSONAL, FAMILIAR I ALTRES).

INFORMACIO GENERAL DELS RECURSOS I SERVEIS EXISTENTS A LA COMARCA

ASSESSORAMENT JURIDIC

ATENCIO PSICOLOGICA

INFORMACIO I ASSESSORAMENT SOBRE ELS DRETS DE LES DONES I COM EXERCIR-LOS

PREVENCIO I DETECCIO DE POSSIBLES CASOS DE VIOLENCIA.

INFORMACIO I CITACIONS

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 13 HORES

CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDES

PLAÇA DEL CENTRE, 3

43700 EL VENDRELL

TELEFON 977 15 71 77
 
Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DEL MONTMELL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
EDICTES
Plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals al municipi del Montmell
Suspensió tramitació Plans Urbanístics i atorgament de llicències urbanístiques
Aixecament parcial de la suspensió de llicències
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de línia aèria entre CT XV281 fins P14, a la Vall de Sant Marc
Modificacio puntual del PGOU per canvi de calificacio de terreny per nou pou per la Urb. Talaia Mediterrània
Projecte en sòl no urbanitzable de legalització d'infraestructura de telecomunicacions situada a C. Cal Soldat 31 Talaia Mediterrània
Projecte de Xarxa de calor amb biomassa per a diferents equipaments municipals
Projecte implantació d'explotació ramadera avícola en règim semiextensiu
Projecte "Abastament d'aigua potable en alta, a la Urb. Talaia Mediterrània"
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a La Joncosa i a la Urb. Mas Mateu
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a la urbanització El Mirador del Penedès
Expropiació finca qualificada de sistema de serveis tècnics per pou d'aigua a La Talaia Meditarrània
Projecte implantació d'explotació apícola en sòl no urbanitzable
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de la línia elèctrica de 25 KW "GAMESA" al CT: XV437 entre els suports T3 i TE, del Montmell
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites