Dissabte, 07 de Desembre de 2019
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix PenedŔs
Baix PenedŔs
 
 
Salutaciˇ de l'Alcalde
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis hist˛rics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetaciˇ i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2019
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interŔs
Horari atenciˇ oficines municipals
HORARI D'ESTIU
Tall carretera TP-2442 de St Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2019
PRESSUPOST ANY 2019
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
└mbit juridic
 
Monuments hist˛rics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIG▄ES
 

 
áá
Hisenda

  ORDENANCES FISCALS VIGENTS
:: IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURA URBANA
:: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES
:: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
:: MESURES PEL FOMENT DE LA REHABILITACIO D'HABITATGES ALS NUCLIS I MASIES HISTORICS
:: TAXA PER PRESTACIO SERVEIS DE CEMENTIRI
:: TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES
:: IMPOST BENS IMMOBLES
:: TAXA DE CLAVEGUERAM
:: IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA
:: PREUS PUBLICS PER PRESTACIO DE SERVEI DE TRANSPORT URBA
:: TAXA PER EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
:: TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
:: TAXA US PRIVATIU SOL SUBSOL I VOL
:: TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
:: PREUS PUBLICS PER PRESTACIO SERVEIS MUNICIPALS
:: ORDENANăA REGULADORA LLAR D'INFANTS
:: TAXA LLICENCIES ACTIVITATS SOTMESES A L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL
:: PREUS PUBLICS PRESTACIO SERVEI NETEJA PARCE.LES I SOLARS
:: TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MOBIL
:: Modificacio OF 14 reguladora de mesures pel foment de la reconstruccio i rehabilitaciˇ de masies hist˛riques. 2016
:: Modificaciˇ Ordenances Fiscals exercici 2015
 
Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
MAPA DE CAPACITAT AC┌STICA DEL MUNICIPI DEL MONTMELL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
EDICTES
Modificaciˇ puntual del Pla General d'Ordenaciˇ Urbana Municipal al s˛l urbÓ de les unitats d'actuaciˇ del Mirador del PenedŔs
Projecte de Xarxa de calor amb biomassa per a diferents equipaments municipals
Pla de desplegament de xarxa de fibra ˛ptica a La Joncosa i a la Urb. Mas Mateu
Pla de desplegament de xarxa de fibra ˛ptica a la urbanitzaciˇ El Mirador del PenedŔs
Projecte en s˛l no urbanitzable Modificaciˇ de la lÝnia elŔctrica de 25 KW "GAMESA" al CT: XV437 entre els suports T3 i TE, del Montmell
Aprovacio del nomenclator i numeraciˇ dels carrers de la urbanitzaciˇ Mas Mateu
 
Transports p˙blics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
└lbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites