Diumenge, 17 de Novembre de 2019
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcalde
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2019
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
Tall carretera TP-2442 de St Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2019
PRESSUPOST ANY 2019
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 

 
  
Hisenda

  ORDENANCES FISCALS VIGENTS
:: IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURA URBANA
:: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES
:: IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
:: MESURES PEL FOMENT DE LA REHABILITACIO D'HABITATGES ALS NUCLIS I MASIES HISTORICS
:: TAXA PER PRESTACIO SERVEIS DE CEMENTIRI
:: TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES
:: IMPOST BENS IMMOBLES
:: TAXA DE CLAVEGUERAM
:: IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA
:: PREUS PUBLICS PER PRESTACIO DE SERVEI DE TRANSPORT URBA
:: TAXA PER EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
:: TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
:: TAXA US PRIVATIU SOL SUBSOL I VOL
:: TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
:: PREUS PUBLICS PER PRESTACIO SERVEIS MUNICIPALS
:: ORDENANÇA REGULADORA LLAR D'INFANTS
:: TAXA LLICENCIES ACTIVITATS SOTMESES A L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL
:: PREUS PUBLICS PRESTACIO SERVEI NETEJA PARCE.LES I SOLARS
:: TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MOBIL
:: Modificacio OF 14 reguladora de mesures pel foment de la reconstruccio i rehabilitació de masies històriques. 2016
:: Modificació Ordenances Fiscals exercici 2015

  IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURA URBANA

Prem AQUÍ
 
Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DEL MONTMELL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
EDICTES
Plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals al municipi del Montmell
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de línia aèria entre CT XV281 fins P14, a la Vall de Sant Marc
Projecte de Xarxa de calor amb biomassa per a diferents equipaments municipals
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a La Joncosa i a la Urb. Mas Mateu
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a la urbanització El Mirador del Penedès
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de la línia elèctrica de 25 KW "GAMESA" al CT: XV437 entre els suports T3 i TE, del Montmell
Aprovacio del nomenclator i numeració dels carrers de la urbanització Mas Mateu
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites