Edictes

 

 

Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable. Concessió minera denominada TRIMAC II NUM. 2323

Tràmit d’informació pública:

Anunci d’informació pública

Acord de la Junta de Govern de 13 de gener de 2021

Edicte de correcció d’errada:

Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable. Concessió minera denominada TRIMAC II Núm. 2323.

 

 

Projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació número 2 de la Urbanització Mirador del Penedès.---------

 

Acord

Anunci d’informació pública

Memoria

Plànols

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Aprovació inicial del pressupost general 2021

 

Aprovació inicial de la ordenança i civisme de convivència del Montmell

 

ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

 

Aprovació inicial de la modificació dela ordenança fiscal numero 15 de preus públics

 

 

 

Matricula d'impost sobre activitats económiques 2020

Edicte modificació pressupostos 2020

Modificació preus públics municipals de les piscines

 Pla  local de Joventut

 

Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del Montmell al sòl urbà de les unitats d'actuació del Mirador del Penedès

Verificació del Text Refós de la Modificació puntual.

Acord

Anunci d’informació pública

Memoria

Plànols

Aprovació provisional

Anunci

Acord aprovació provisional

 

Document aprovat provisionalment:

 

Memòria

Plànols

 

Aprovació inicial

Anunci d'informació pública

Acord del ple de 27/11/2019. Aprovació inicial

 

Modificació puntual PGOU. Documents:

 

Memòria

 

Plànols d'informació i ordenació

 

 

 

 

Menu

Menú principal