Urbanisme

 
 
 
Per demanar permís d'obres, cal aportar la següent documentació
 
Dades personals (nom i cognoms o raó social) del sol.licitant; adreça i població, NIF i telefon de contacte.
 
Dades del constructor, tècnics i pressupost de les obres
 
Tanmateix cal acompanyar la documentació tècnica (2 copies del projecte visat), full d'assumeix d'obra de l'arquitecte i arquitecte tècnic, estudi basic de seguretat i salut, full estadístic.
 
En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb les oficines municipals al telefon 977.68.84.29
 
 
 
 
 
 

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Menu

Menú principal