Dilluns, 19 de Febrer de 2018
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2018
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2018
PRESSUPOST ANY 2018
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 
CASAL D'ESTIU 2017
 

 
Impulsat per AOC
 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LES ACTIVITATS CULTURALS DE L'ANY 2017
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2017 una subvenció de la Diputació de Tarragona per sufragar una part de les despeses per la realització de diferents activitats culturals, com l'Aplec de Sant Marc, Aplec del Montmell, La Fira dels Oficis i la Trobada de Motos Històriques.

L'import de la subvenció ascendeix a 806,49€

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2017 una subvenció de la Diputació de Tarragona per la recollida d'animalsdomèstics abandonats a la via pública i reducció d'animals peridomèstics als centres escolars del municipi.

L'import de la subvenció concedida ascendeix a 2.892,86€.


 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» DE SUPORT A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL PEL CURS 2016-2017
L'Ajuntament del Montmell ha obtingut una subvenció de la Diputació de Tarragona de suport als centres de primer cicle de educació infantil, Llar d'Infants El Cabirol, pel curs 2016-2017.

L'import de la subvenció ha estat de 9.975 euros, proporcional al nombre d'alumnes assistents durant el curs.

 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per actuacions de millora en la Piscina Municipal de la Joncosa
La Diputació de Tarragona va acordar atorgar una subvenció dins la convocatoria d'inversions en actuacions de caràcter singular i extraordinari per l'any 2017, per les millores en la Piscina Municipal de la Joncosa del Montmell. El cost de l'actuació ha estat de 8.218,07 euros.
 
L'import de la subvenció ha estat de 2.155,72 euros.

 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per poder sufragar els costos del subministrament electric de l'enllumenat públic.
La Diputació de Tarragona va acordar atorgar la subvenció sol.licitada per aquest ajuntament dins del PAM 2017, i en concret per l'anualitat 2017, i dins del programa despeses corrents, per poder sufragar els costos del subministrament electric de l'enllumenat públic.
 
L'import de la subvenció ha estat de 64.853,76€, que ajudarà a minoritzar el cost d'aquest servei.

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Per sufragar els interessos de dos crèdits bancaris
L'Ajuntament del Montmell ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar els interessos bancaris de dos crèdits.

S'ha rebut una subvenció per sufragar el 100% de l'import dels interessos d'un crèdit signat amb l'entitat BBVA l'any 2011. El total d'Interessos liquidats aquest any 2017 ha estat de 2.647,40 euros. 

I un segon crèdit signat amb l'Entitat CaixaBank l'any 2012, s'ha subvencionat el 100% de l'import dels interessos liquidats aquest any 2017 per import de 4.002,02 euros.


En conclussió, l'import total de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per aquest concepte ha estat de 6.649,42 euros.

 La Diputació de Tarragona ha signat un conveni amb l'Ajuntament del Montmell
» Per un actuació de millora del camí d'accés a l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell
La Diputació de Tarragona i l'Ajuntament del Montmell van signar un conveni de col·laboració el passat 23 de desembre de 2016 mitjançant el qual la Diputació atorgava un ajut per impor de 48.740,69 euros per un actuació de millora del camí d'accés a l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell.

Durant el passat mes d'octubre s'han realitzat els treballs previstos en el camí.

El cost total de l'actuació ha estat de 48.976,44 euros.


 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per modernitzar els equips informatics i de comunicacions.
La Diputació de Tarragona va atorgar el pasat 22 de setembre una subvenció destinada a modernitzar els equips informatics i de comunicacions de l'Ajuntament als efectes de garantir el suport tecnologic per a la implantació de l'Administració Electronica, per import de 12.587 euros.

Amb aquesta subvenció l'Ajuntament ha pogut comprar sis equips informatics personals i un armari de comunicacions.

El cost total de l'actuació ha estat de 12.881,80 euros.

 Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

E-Tram - Tràmits online

e-FACT

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
EDICTES
Aprovació inicial plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis
Suspensió tramitació Plans Urbanístics i atorgament de llicències urbanístiques
Projecte de construcció d'una piscina a la masia Cal Puig, en sòl no urbanitzable
Aprovació inicial mapa de capacitat acústica del Montmell
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE