Dimarts, 19 de Febrer de 2019
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2019
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2019
PRESSUPOST ANY 2019
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 

 
Impulsat per AOC
 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 La Diputació de Tarragona ha atrogat un ajut
» Per a finançar les despeses dels interessos de dos prèstecs
La Diputació de Tarragona ha atorgat el 21 de desembre de 2018 un ajut a l'ajuntament per al finançament dels interessos bancaris de dos prestecs abonats aquest any.

En concret per un prèstec concertat l'any 2011 amb l'entitat BBVA,  hem rebut un ajut del 100% dels interessos que ascendeixen a 1118,60€

I pel segon prèstec concertat l'any 2012 amb l'entitat CAIXABANK, hem rebut un ajut del 100% dels interessos per import de 3348,10€. La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut
» Pel Programa PAES 2017
La Diputació de Tarragona en data 9 de març de 2018 va atorgar un ajut a l'Ajuntament, dins el programa PAES 2017, per a la substitució de 46 lluminàries, per renovar part de l'enllumenat públic existent, que ha quedat obsolet, pel nou sistema tipus LED. L'import de la subvenció ascendeix al 95% del cost de l'actuació, la qual ha finalitzat L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Per la reparació de la teulada de l'Esglesia de Sant Miquel
El pasat 18 de desembre del 2017 la Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament del Montmell una subvenció excepcional destinada al finançament de la reparació de la teulada de l'Esglesia de Sant Miquel molt malmesa per alteracions climatològiques.

El cost dels treballs ha ascendit a 10.043 euros iva inclòs i l'import de la subvenció és del 95% de la despesa. L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» DE SUPORT A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL PEL CURS 2017-2018
L'Ajuntament del Montmell ha obtingut una subvenció de la Diputació de Tarragona de suport als centres de primer cicle de educació infantil, Llar d'Infants El Cabirol, pel curs 2017-2018.

L'import de la subvenció ha estat de 12.425 euros, proporcional al nombre d'alumnes assistents durant el curs.

 Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DEL MONTMELL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
EDICTES
Plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals al municipi del Montmell
Suspensió tramitació Plans Urbanístics i atorgament de llicències urbanístiques
Aixecament parcial de la suspensió de llicències
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de línia aèria entre CT XV281 fins P14, a la Vall de Sant Marc
Modificacio puntual del PGOU per canvi de calificacio de terreny per nou pou per la Urb. Talaia Mediterrània
Projecte de Xarxa de calor amb biomassa per a diferents equipaments municipals
Projecte en sòl no urbanitzable de legalització d'infraestructura de telecomunicacions situada a C. Cal Soldat 31 Talaia Mediterrània
Projecte implantació d'explotació ramadera avícola en règim semiextensiu
Projecte "Abastament d'aigua potable en alta, a la Urb. Talaia Mediterrània"
Pla de desplegament per Telefonica de España S.A.U. d'una xarxa de fibra òptica
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE