Divendres, 19 de Desembre de 2014
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Dades bàsiques
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
FESTES LOCALS ANY 2014
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Acords plenaris
Horari atenció oficines municipals
 
Consistori
Plenari
Junta de Govern
Regidors delegats
Grups politics municipals
Comissió Informativa d'Hisenda i especial de comptes
Resultats electorals
 
Urbanisme
Registre de planejament urbanístic de Catalunya
 
Hisenda
CALENDARI RECAPTACIO TRIBUTS 2014
PRESSUPOST ANY 2014
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
Àmbit assistèncial
Àmbit Sanitat
Àmbit cossos de seguretat
Àmbit religios
 
Situació
 
Com s'hi arriba?
 
Monuments històrics
 
Àmbit educatiu
LLAR D'INFANTS EL CABIROL
 

 
Impulsat per AOC
 Dades Meteorològiques
» Dades On-Line
Estació Meteorològica El Montmell


 L'AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL EL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA COMPRA D'UN VEHICLE PER EXTINCIÓ D'INCENDIS
L'A.D.F. del Montmell ha obtingut aquest any 2014 una subvenció de la Diputació de Tarragona per l'adquisició d'un vehicle 4x4 destinat a la prevenció i extinció d'incendis forestals. L'import de la subvenció ha estat de 4.500€.

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA GESTIÓ DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ANY 2014
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2014 una subvenció de la Diputació de Tarragona per la gestió de la Llar d'Infants Municipal per l'any 2014.

Les despeses objecte de subvenció son els costos del professorat, subministrament elèctric i gas i neteja de l'espai, per un import total de 62.775€

L'import de la subvenció ascendeix a 2.875,33€.

 a Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per poder sufragar els costos del subministrament electric de l'enllumenat públic.
El passat mes de juliol del 2014, la Diputació de Tarragona va acordar atorgar la subvenció sol.licitada per aquest ajuntament dins del PAM 2013-2016, i en concret per l'anualitat 2014, i dins del programa despeses corrents, per poder sufragar els costos del subministrament electric de l'enllumenat públic.
 
L'import de la subvenció ha estat de 8.325,61€, que ajudarà a minoritzar el cost d'aquest servei.
 
 
 
 
 
 
 
 

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER ACTUACIONS DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2014 una subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. En concret per la ralització d'analítiques d'aigua potable durant tot l'any.

L'import de la subvenció ascendeix a 974,97€

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA I TREBALLS DE DESRATITZACIÓ
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2014 una subvenció de la Diputació de Tarragona per la recollida d'animals domèstics abandonats a la via pública i per la desratització dels centres escolars del municipi.


Les despeses objecte de subvenció son els costos de recollida per una protectora d'animals i els tractaments fisio quimics per una empresa autoritzada. Els costos ascendeixen aproximadament a 9,000€.


L'import de la subvenció ascendeix a 6.736,80€

 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per sufragar les despeses del servei de socorrisme de les Piscines Municipals 2014
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament del Montmell una subvenció per import de 7.808,80€, per sufragar les despeses del servei de socorrisme de les Piscines Municipals de La Joncosa del Montmell i Pinedes Altes.

 Més noticies...
 
 
Tramits administratius / Tràmits on-line
sol.licitud tarja d'aparcament per persones amb disminució
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
contractació de l'obra Projecte d'enllumenat públic del nucli antic d'Aiguaviva
 
EDICTES
Projecte d'urbanització de la urbanització Mas Mateu. Aprovació definitiva
Projecte de reparcel·lació de la urbanització Mas Mateu. Aprovació definitiva
Aprovacio provisional de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
Aprovacio inicial del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2014
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites