La Diputacio de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament del Montmell un ajut per a sufragar els costos de reparació de vials danyats pels aiguats del passat mes d’agost 2019.

21/05/2020 Vía Pública

La Diputacio de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament del Montmell un ajut per a sufragar els costos de reparació de vials danyats pels aiguats del passat mes d’agost 2019.

El passat 17 de desembre de 2019 la Diputacio de Tarragona va atorgar un ajut per import de 5.277,90€ destinats a finançar les despeses derivades dels treballs de reparació dels vials de la urb. Mirador del Penedes, Castell de Marmellar i nucli de Sant Suïes malmesos pels aiguats que varen tenir lloc el passat 12 d’agost de 2019.

Menu

Menú principal