Nou calendari de pagament d’impostos municipals

06/05/2020 SERVEIS

Nou calendari de pagament d’impostos municipals

 

Amb motiu de les mesures aprovades pel RD 463/2020, el Decret de la presidència de la Diputació 2020-0000881 i el RDL 8/2020, el President de BASE va suspendre, mitjançant decret número 2020/1190, de data 18 de març (Anunci 2020/4 - BOPT – 20/03/2020), els períodes d’ingrés inclosos al Calendari Fiscal i Anunci de Cobrament de l’any 2020 que s’havien publicat al BOPT el 14 de febrer de 2020 (anunci CVE 2020/1119).

Per aquest motiu i per tal de disposar d’un nou calendari de pagament en el moment en què es declari l’aixecament de l’estat d’alarma, s’ha confeccionat una nova proposta en la que s’han tingut en compte els fets següents:

1. Les actuacions prèvies i necessàries per dur a terme la recaptació, com són la confecció de les cartes de pagament, la normalització dels serveis postals per fer el repartiment de les comunicacions, i l’operativa dels serveis bancaris.

2. L’existència d’un equilibri en les càrregues tributàries dels ciutadans, des de l’inici del cobrament dels padrons fins a final d’any, i sobretot durant el segon semestre del 2020.

3. La importància de normalitzar els ingressos dels ajuntaments i de BASE dins de l’any 2020 per complir amb les obligacions pressupostàries d’aquest exercici.

Per tot això, es proposa prorrogar els terminis de pagament en voluntària d’acord al calendari següent:

Dates de fi de termini voluntari
inicials (BOPT 14/02/2020)

NOVA PROPOSTA DE DATA
FI DE TERMINI VOLUNTARI

Fi de termini entre el 15 i el 31 de març

30 DE JUNY

Fi de termini a l’abril i maig

31 DE JULIOL

Fi de termini al juny i juliol

31 D’AGOST

Fi de termini a l’agost

30 DE SETEMBRE

Fi de termini al setembre i octubre

2 DE NOVEMBRE

Fi de termini al novembre

ES MANTENEN LES DATES FINS EL 30 DE NOVEMBRE

Fi de termini al desembre

ES MANTENEN LES DATES FINS EL 31 DE DESEMBRE

 

 

Per altra banda, us informem que, BASE està preparant mesures per facilitar el pagament dels tributs i els altres ingressos de dret públic als obligats tributaris mitjançant un pagament personalitzat, el qual es podrà sol·licitat per la Seu electrònica de BASE o presentar a la xarxa d’oficines de BASE i als ajuntaments. Així mateix, s’estan implantant millores en la formalització i realització de tràmits i en el pagament telemàtic, telefònic i presencial.

Menu

Menú principal