Ordenança municipal de civisme i convivència

20/01/2021 Actualitat

Ordenança municipal de civisme i convivència

ORDENANÇA MUNICIPAL | L'Ajuntament, en sessió plenària ordinària celebrada el dia 23 de desembre de 2020, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana al municipi del Montmell.
 
En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els dies feiners en horari d’oficina i a la web de l’ajuntament fins el dia 23 de febrer de 2021:
 
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Menu

Menú principal