La Junta de Govern local aprova l'expedient de contractació de les obres del projecte " Reparació de la coberta del dipòsit d'aigua de la urb. Pinedes Altes"

17/02/2020 AIGÜES

La Junta de Govern local aprova l'expedient de contractació de les obres del projecte " Reparació de la coberta del dipòsit d'aigua de la urb. Pinedes Altes"

SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES | La Junta de Govern local va aprovar el passat 5 de febrer l'expedient de contractació de les obres del projecte " Reparació de la coberta del dipòsit d'aigua de la urb. Pinedes Altes", mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb pressupost base de licitació de 31.497,54€ i 6.614,48€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%. Més informació a: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=30193292

Menu

Menú principal