Nova fase urbanística UA2 El Mirador del Penedès

03/06/2021 Urbanisme

Nova fase urbanística UA2 El Mirador del Penedès

URBANISME | L’Ajuntament del Montmell ha adjudicat definitivament el contracte de serveis per la redacció del projecte de reparcel·lació de la UA2 de la urb. Mirador del Penedès a l'empresa SOLE-ROMAN ARQUITECTES, amb NIF B- 61570347, d'acord amb la seva oferta per un import de 24.095 € més el 21% d'IVA.

La Reparcel·lació és l’instrument tècnic- jurídic que informa de la titularitat de les finques incloses en un àmbit d’actuació i reparteix les càrregues i indemnitzacions derivades d’un procés urbanístic.

Menu

Menú principal