NOVA SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

20/03/2024 AIGÜES

NOVA SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

MEDI AMBIENT | NOVA SUBVENCIÓ

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament del Montmell un ajut per actuacions pel control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals 2023.

El passat 20 de juny 2023, la Diputació de Tarragona va atorgar un ajut per import de 10.000 € per actuacions relatives control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals 2023.

Amb aquest ajut l'Ajuntament ha dut a terme les següents actuacions l'any 2023:

1.- Control analític de l'aigua destinada el consum humà.

2.- Compra dels productes per tractament de l'aigua destinada la consum humà.

3.- Neteja i desinfecció del dipòsit de 500 m3 situat al carrer Irlanda-urb. Mirador del Penedès.

4.- Compra de productes pel tractament de les piscines municipals.


 

---

MEDIO AMBIENTE | NUEVA SUBVENCIÓN

La Diputación de Tarragona otorgó al Ayuntamiento del Montmell una ayuda por actuaciones para el control sanitario del agua de consumo humano, el agua de las piscinas municipales y la legionela en las instalaciones municipales 2023.

El pasado 20 de junio 2023, la Diputación de Tarragona otorgó una ayuda por importe de 10.000 € por actuaciones relativas control sanitario del agua de consumo humano, el agua de las piscinas municipales y la legionela a las instalaciones municipales 2023.

Con esta ayuda el Ayuntamiento ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en 2023:

1.- Control analítico del agua destinada el consumo humano.

2.- Compra de los productos por tratamiento del agua destinada la consumo humano.

3.- Limpieza y desinfección del depósito de 500 m³ situado en la calle Irlanda-urb. Mirador del Penedès.

4.- Compra de productos por el tratamiento de las piscinas municipales.

Menu

Menú principal