Ajuts a lloguer COVID-19

HABITATGE | AJUT LLOGUER COVID-19

 

QUÈ ÉS?

 

És un ajut per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid-19.

 

QUI HO POT DEMANAR?

Si arran del Covid-19 has passat a estar en situació d’atur, has patit un ERTO, has vist reduïda la jornada de treball o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d´ingressos, pots demanar aquest ajut de lloguer.

 

ASPECTES IMPORTANTS?

- L´ajut serà per fer front al teu lloguer dels mesos d´Abril a Setembre 2020, sempre que cada mes segueixis acreditant que estàs en situació de vulnerabilitat.

 

- Pots tenir un lloguer màxim de fins a 900 euros, però l’ajut serà màxim de fins a 500 euros mensuals a la Comarca del Baix Penedès (o si pagues menys de lloguer, fins a cobrir la teva renda de lloguer.)

 

- Convocatòria oberta fins exhauriment del pressupost i màxim fins el 30-Setembre-2020.

 

REQUISITS GENERALS:

- Residència legal a Catalunya i estar al corrent de pagament de les teves obligacions tributàries a Hisenda, Seguretat Social i Generalitat de Catalunya.

 

- La renda de lloguer+subministres ha de ser igual o superior al 35% dels teus ingressos mensuals.

 

- Haver pagat mínim els lloguer de Gener-Febrer i Març-2020.

- Límit d´ingressos màxims: Hauràs d´acreditar que el mes anterior a la sol·licitud tenies uns ingressos màxims mensuals de 1.613,52 euros. Es podran veure incrementats aquests imports si acredites alguna discapacitat o fills a càrrecs. IMPORTANT!!!! PER SEGUIR COBRANT CADA MES, HAURÀS D’ACREDITAR MENSUALMENT PER VIA TELEMÀTICA QUE SEGUEIXES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT.

 

COM POTS SOL·LICITAR AQUEST AJUT?

SOL·LICITUD TELEMÀTICA :

1- Primer, abans de fer la sol·licitud telemàtica, has de tenir IdCAT mòbil. Si no en tens, t’has de donar d’alta a l’IdCAT. Per fer aquesta alta necessites:

 

● Tenir com a mínim 16 anys

● Disposar de DNI o TIE (targeta d’identificació d’estrangers)

● Disposar de TSI (targeta sanitària individual) del CatSalut

 

Vídeo explicatiu: https://www.youtube.com/watch?v=molw65bZHQw

Clica aquí per donar-te d’alta: https://idcatmobil.seu.cat/loginSenseCertificat

 

2- Ara ja pots tramitar la teva sol·licitud telemàticament clicant a:

http://habitatge.gencat.cat/…/Tra…/22066_Ajuts_lloguer_Covid

NECESSITES AJUDA per fer aquest tràmit?

- Clica aquí per veure un tutorial de com fer la sol·licitud:

 

http://habitatge.gencat.cat/…/pr…/COVID/Tutorial-tramits.pdf

- O envia’ns un correu electrònic a: borsahabitatge@baixpenedes.cat i de seguida et contestarem i et resoldrem els dubtes.

 

- O truca’ns en horari de 9-13h al telèfon 977.66.58.17 i intentem atendre’t.

 

- També pots trucar al telèfon d’atenció ciutadana en horari de 9.00 a 14.00h: 900.922.841

 

NOTA IMPORTANT:

- Pots demanar aquest ajut encara que no hagis pagat els lloguers a partir de l’Abril-2020. En cas de tenir deute l’ajut el cobrarà el propietari, i si després pots seguir fent front al lloguer, l´ajut el cobraràs tu sempre que ho acreditis mensualment.

- Hauràs d´adjuntar tota la documentació obligatòria que se’t demana a la sol·licitud telemàtica:

- El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.

- Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar.

 

- En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut, que visqui a l’habitatge, sigui el cònjuge de la persona titular contractual o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.

 

- Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de l’habitatge habitual de les persones sol·licitants. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

 

- Certificat, en el seu cas, de la persona propietària o administradora de l’habitatge, acreditatiu de l’import detallat del deute i dels mesos corresponents.(Model 1)

- En el cas d’estar el corrent de pagament de les rendes de lloguer, els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca dels mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol·licitud de l’ajut.

 

- L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent.

 

- En cas de situació legal de desocupació, el certificat expedit per l’oficina de treball, en què figuri la quantitat mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

 

- En el cas d’estar afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el certificat d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.

 

- En cas de cessament de l’activitat de les persones treballadores per compte pròpia, el certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o per l’Agència Tributària de Catalunya, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per la persona interessada.

 

- En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.

 

- En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.

- Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment de tots els requisits exigits per a ser beneficiària de l’ajut durant tots els mesos sol·licitats.

 

- Els extractes bancaris de la persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l'IPREM amb còmput anual.

 

- En el cas, de no poder aportar algun dels documents anteriors, declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no es poden aportar, que ha d’estar relacionat com a conseqüència del COVID-19.

 

- Tota la documentació que no s’hagi justificat en presentar la sol·licitud, caldrà presentar-la obligatòriament i d’ofici per la persona sol·licitant, en el termini màxim d’un mes des de la finalització de l’estat d’alarma.

- Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels darrers tres mesos, previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments.

- Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l’ajut -a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, de la persona arrendatària o de l’entitat bancària, segons el supòsit- signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària. (Model 2)

 

Si no pots adjuntar tota la documentació en el moment de la sol·licitud, hauràs de fer-ho màxim en el termini màxim d´un mes de manera telemàtica.

 

-Si creus que no compleixes els requisits d’aquest ajut COVID-19, pots esperar-te al mes de juny, ja que està previst que es publiqui una altra convocatòria més genèrica d’ajuts al lloguer.

Menu

Menú principal