BAN d'aprovació d'estat d'alarma.

16/03/2020

BAN d'aprovació d'estat d'alarma.

BAN

 

EL MONTMELL A 16 DE MARÇ DE 2020

 

APROVACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA

 

El Consell de Ministres extraordinari ha aprovat el Real Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma a tot  el territori de l’Estat per a la gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-19 a tot el territori estatal.  Aquesta mesura va entrar en vigor ahir i tindrà una durada inicial de quinze dies naturals. Aquesta norma, pel qual l’autoritat competent en tot el territori serà el govern d’Espanya, comporta un seguit de mesures que es resumeixen a continuació.

1.- L’autoritat competent a tot l’estat serà el govern d’Espanya, estan a càrrec el president de l’Estat i els ministres de Defensa, Interior, Transports i Sanitat.

2.- Tots els cossos i forces de seguretat autonòmics i locals passen a estar sota el comandament d’Interior, i les forces armades romanen activades.

3.- Nomes es permet la circulació de persones per a la realització de les següents activitats:

-compra d’aliments, farmàcia o béns de primera necessitat.

-assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

-assistència al lloc de treball per prestació laboral, professional o empresarial.

-retorn al lloc de residència habitual.

-assistència i cura de menors, gent gran, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

-entitats financeres o assegurances.

-per causa de força major  o situació de necessitat.

-qualsevol altra activitat anàloga naturalesa que s’haurà de fer individualment llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per causa justificada.

-repostatge de vehicles en estacions de serveis.

4.- Suspesa l’activitat educativa presencial en tots els centres educatius i universitaris tot mantenint les educatives a distància i “ on line” sempre que sigui possible.

 

 

 

5.- Queda suspesa l’activitat minorista excepte en el següents casos: menjar , begudes, productes de primera necessitat, farmàcies metges, òptiques productes ortopèdics, higiene, estancs, premsai papereria, combustible per vehicles, equips tecnològics i telecomunicacions, animals de companyia, comerç per internet, tintoreries i lavanderies, comerç per internet, entre d’altres. Es suspèn qualsevol activitat o establiment que a judici de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

La permanència en els establiment comercials que tinguin l’obertura permesa serà l’estrictament necessària per que les persones consumidores puguin realitzar l’adquisició9 d’aliments i productes de primera necessitat, quedant la suspensa la possibilitat de consum de productes en els  propis establiments. En tot cas caldrà evitar les aglomeracions i es controlarà que les persones mantinguin la distància de seguretat d’un metre amb la finalitat d’evitar possibles contagis.

7.- Tancament de museus, arxius, monuments, espais d’oci, esport i restaurant ( si que e permet l’entrega a domicili). També suspeses les festes populars i revetlles.

8.- L’assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, escondicionés a l’adopció de les mesures organitzatives consistents en evitar l’aglomeració de persones  de forma que es garanteixi la distancia entre les persones assistents  d’un metre.

9.- Les autoritats competents adoptaran les mesures necessàries per a garantir l’abastament alimentari en els llocs de consum i el funcionament dels centres de producció, així com el subministrament d’energia elèctrica, carburants i gas natural.

10.- L’incompliment o resistència a les ordres de les autoritats  competents podrà ser sancionat d’acord amb el que estableixen les lleis.

11.- Es suspenen tots els terminis processals de tots els ordres jurisdiccionals així com els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendran en el moment en que perdi la vigència el reial decret o en el seu cas, les seves prorrogues.

Des de l’Ajuntament del Montmell s’estan prenent les decisions sobre les quals es tenen competències per mirar de contenir la transmissió del virus SARS-COV-2 i fent-nos ressò de les directrius que el Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya han fet públiques com a mesures de prevenció recomanades per protegir a la població més vulnerable i evitar que es saturin els serveis mèdics que tota la població necessita.

Es per aquest motiu que apel·lem a la responsabilitatcol·lectiva.

L’Ajuntament de Montmell penja tota la informació relacionada amb les mesures adoptades entorn a aquesta problemàtica al web www.elmontmell.cat, i ales xarxes socials

L’Alcalde,

 

José Mª Roldán Lirola

El Montmell a 16 de març de 2020.

Menu

Menú principal